top of page

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 §  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
    
Yhdistyksen nimi on Turun Seniorinorssit ry. Sen kotipaikka on Turku.

2 §  Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun normaalikoulun ja sen edeltäjäkoulujen  entisten oppilaiden ja opettajien  välisenä yhdyssiteenä  sekä luoda koulun entisten, nykyisten ja tulevien polvien välinen kosketus ja yhteenkuuluvaisuuden tunne.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yhteyttä kouluun, sen vanhempainyhdistykseen ja oppilaskuntaan toimimalla koulun alumniyhdistyksenä, järjestämällä juhla-, seminaari- ja  muita tapaamisia, jakamalla stipendejä ja apurahoja, välittämälle oppilaille tietoa työelämästä sekä tekemällä aloitteita, esityksiä ja julkaisuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja kerätä varoja stipendirahastoihin. Yhdistys voi omistaa osakkeita, rahasto-osuuksia ja muita vastaavia arvopapereita.

3 § Jäsenet

Jäseneksi voivat  liittyä Turun normaalikoulun tai sen edeltäjäkoulujen
- entiset oppilaat, 
- opettajat ja 
- muuhun henkilökuntaan kuuluvat.
    
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseniä.  

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheen-johtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytä kirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä yhdistyksen jäsenyyteen liittyvät velvoitukset tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Vuosikokous voi päättää myös ainais- ja tukijäsenmaksun suuruudesta ja perintätavasta. *)

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta vuosikokouksesta lukien.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai  ulkopuoleltaan sihteerin, taoudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa tarpeellisen määrän valiokuntia ja työryhmiä toimimaan hallituksen apuna.

Hallitus määrittelee valiokuntien ja työryhmien tehtävät sekä niiden päätösvallan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan  varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Turun normaalikoulun rehtorilla ja oppilaskunnan puheenjohtajalla tai heidän valitsemillaan on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa myös yhdistyksen taloudenhoitaja yksin.

Hallitus voi  erikseen antaa  nimenkirjoitusoikeuden myös muulle  henkilölle.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoinenn ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana helmi-toukokuussa.    
    
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on ilmoitettu hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai Turun normaalikoulun internetsivuilla tai ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
9.valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja  heille  varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta  ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään  kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat  yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä  tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat  samaan tarkoitukseen.

* Tammikuussa 2009 vuosikokous päätti ainaisjäsenmaksuksi 150 € ja vuosijäsenmaksuksi 10 €. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille 
FI25 5713 4520 0432 99.

bottom of page